ngôn ngữ lập trình

Khóa Học Online Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Lập Trình C
February 20, 2022

Khóa Học Online Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Lập Trình C

[English Caption Below] 🌟Mô tả khóa học: Khóa học trực tuyến miễn phí về ngôn ngữ lập trình C sẽ hướng dẫn cho bạn về nền tảng cơ bản của ngôn ngữ này, tầm quan trọng của việc hiểu biết nhị phân (binary) và cung cấp một giới thiệu tổng quan về hệ thập lục […]

Khóa Học Online Về C ++ Cho Người Mới Bắt Đầu
February 10, 2022

Khóa Học Online Về C ++ Cho Người Mới Bắt Đầu

🎁 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Khóa học này dạy bạn ngôn ngữ lập trình C ++ mạnh mẽ, nhanh chóng và phổ biến giai đoạn đầu. Nếu bạn muốn phát triển các ứng dụng khai thác tối đa sức mạnh của máy tính như trò chơi máy tính hay các chương trình trí tuệ nhân […]

Khóa Học Online Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Lập Trình C
February 9, 2022

Khóa Học Online Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Lập Trình C

[English text below] 📌 Giới thiệu khóa học: Khóa học trực tuyến miễn phí về ngôn ngữ lập trình C sẽ hướng dẫn cho bạn về nền tảng cơ bản của ngôn ngữ này, tầm quan trọng của việc hiểu biết nhị phân (binary) và cung cấp một giới thiệu tổng quan về hệ thập […]

Khóa Học Online Miễn Phí Về Thống Kê Dữ Liệu Từ Đại Học Stanford
November 9, 2021

Khóa Học Online Miễn Phí Về Thống Kê Dữ Liệu Từ Đại Học Stanford

[English text below] 📌 Giới thiệu khóa học: “Giới thiệu về Thống kê” của Đại học Stanford sẽ cung cấp cho bạn những khái niệm cơ bản về thống kê , hiểu về dữ liệu và truyền đạt thông tin một cách chi tiết. Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể thực hiện phân […]